| 

Kursy na HDS - coraz więcej szkoleń w dobrej cenie

Gdy mamy do czynienia z hydraulicznymi dźwigami samochodowymi, nie możemy utrzymywać, że są to rozwiązania mało popularne. Najczęściej wykorzystuje się je w pracach załadunkowych i wyładunkowych, zapotrzebowanie na nie pojawia się przy tym w niemal każdej gałęzi przemysłu. Ich największym atutem jest to, że montuje się je na naczepach samochodów. Właśnie dzięki temu zyskujemy możliwość manipulowania ładunkami pomimo tego, że nie dysponujemy żadnym dodatkowym sprzętem. Dźwigi samochodowe zwracają na siebie uwagę również dlatego, że mogą podnosić nawet ciężary osiągające kilkadziesiąt ton. Oczywiście, nie każdy jest w stanie je obsługiwać, niezbędne okazują się więc specjalne uprawnienia HDS. Podmiotem odpowiedzialnym za ich nadawanie jest Urząd Dozoru Technicznego, choć niezbędne wydaje się w tym kontekście wcześniejsze zaliczenie egzaminu. Jak tego dokonać?

Przepustką do pracy w charakterze operatora hydraulicznego dźwigu samochodowego jest kurs HDS. Pozwala on na uzyskanie bezterminowego zaświadczenia, które poświadcza uprawnienia obejmujące obsługę żurawi przeładunkowych HDS. Kurs ma za zadanie przygotować jego uczestnika do pracy na stanowisku operatora żurawia przeładunkowego, uwzględnia przy tym nie tylko przygotowanie praktyczne, ale również niezbędną w tym celu wiedzę teoretyczną. Kurs jest też znakomitym przygotowaniem merytorycznym niezbędnym, aby zdać egzamin organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego zapewniający uprawnienia do obsługi żurawi przeładunkowych HDS. W kursie przygotowującym do zawodu operatora żurawia przeładunkowego HDS może wziąć udział każdy, kto jest już związany zawodowo z transportem drogowym, a jednocześnie chce poszerzyć swoje uprawnienia tak, aby obejmowały one rozładunek transportowy towaru. Posiadanie takich uprawnień pociąga za sobą szereg niemożliwych do zakwestionowania korzyści, zwiększa bowiem szansę na to, że zyska się zatrudnienie w firmie transportowej. Nie można zapominać również o tym, że osoba pracująca na takim stanowisku ma prawo nie tylko do samego przewożenia towarów, ale również do wykonywania ich załadunku, co zwalnia pracodawcę z obowiązku delegowania w tym celu do pomocy osób trzecich. W tym miejscu warto wspomnieć, że przepisy, które definiują korzystanie z hydraulicznych dźwigów samochodowych mówią o określonych kryteriach, które należy spełniać chcąc brać udział w kursie dającym uprawnienia operatora żurawia przeładunkowego tego typu. Podstawowym kryterium jest oczywiście ukończenie osiemnastego roku życia i posiadanie przynajmniej podstawowego wykształcenia, konieczne jest jednak również uzyskanie zaświadczenia lekarskiego, które mówi o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie. Wśród zagadnień poruszanych w czasie trwania szkolenia należy wymienić przede wszystkim podstawowe informacje z zakresu dozoru technicznego oraz ogólne wiadomości na temat dźwigów samochodowych. Na kursie prezentowana jest również budowa dźwigów samochodowych i zasada ich działania, kursantom przybliża się też podstawowe elementy i zespoły żurawi. Duży nacisk kładzie się na kwestie związane z zagrożeniami pojawiającymi się podczas pracy i szeroko rozumiane bezpieczeństwo, eksploatację żurawi, profesjonalną obsługę zawiesi oraz na obowiązki spoczywające na barkach operatora. W czasie kursu prezentowane są również zasady związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

HDS żuraw

Uzyskanie świadectwa, które potwierdza uprawnienia jest możliwe jednak dopiero po zaliczeniu egzaminy końcowego. Ten składa się nie tylko z części praktycznej, ale i z teoretycznej, odbywa się przy tym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Już po zakończeniu egzaminu i uzyskaniu wyniku pozytywnego uczestnik szkolenia może pochwalić się zaświadczeniem kwalifikacyjnym na drukach MEN, co uprawnia go do obsługi żurawi przeładunkowych. W transporcie drogowym często pojawia się konieczność ładowania materiałów, dla których charakterystyczna jest duża waga. W takiej sytuacji niezbędne wydają się umiejętności i uprawnienia, które pozwalają na obsługę Hydraulicznego Dźwigu Samochodowego znanego też jako HDS. Dźwig ten zasługuje na szczególną uwagę, umożliwia bowiem przenoszenie między innymi kontenerów transportowych. Już po zakończeniu nauki kursant może pochwalić się uprawnieniami operatora pozwalającymi mu na obsługę wszystkich rodzajów żurawi przenośnych. Szkolenie daje wiedzę nie tylko z zakresu budowy oraz obsługi żurawia, ale również porusza tematykę bezpiecznej eksploatacji i działań podejmowanych w przypadku ewentualnej awarii.

Zobacz również